CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

IN GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Cấp cho
Chức vụ
Đơn vị (tên Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm ...)
Được cử đi công tác tại
Theo công lệnh hoặc giấy giới thiệu số
Đi công tác từ ngày:
đến ngày
Ngày ký giấy đi đường