CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG GIỜ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mã sốTên công việcSố giờ NCKHNăm học
01Thực hiện đề tài NCKH73402016 - 2017
01.01 - Thực hiện đề tài cấp Nhà nước 2016 - 2017
01.02 - Đề xuất tên đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc tương đương (đề xuất được chọn vào danh mục tuyển chọn chủ trì đề tài) 2016 - 2017
01.03 - Thuyết minh tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc tương đương/cấp trường nhưng không được chọn 2016 - 2017
01.04 - Thực hiện đề tài cấp Bộ hoặc cấp tương đương (Tỉnh/Ngành/...) 2016 - 2017
01.05 - Thực hiện đề tài cấp Cơ sở hoặc cấp tương đương73402016 - 2017
01.06 - Xây dựng đề án, dự án,.. được phê duyệt. 2016 - 2017
02Xây dựng chuẩn đầu ra 2016 - 2017
02.01 - Xây dựng chuẩn đầu ra 2016 - 2017
03Xây dựng chương trình đào tạo cho những ngành, chuyên ngành mới mở 6002016 - 2017
03.01 - Xây dựng chương trình đào tạo cho những ngành, chuyên ngành mới mở6002016 - 2017
03.02 - Hoàn thiện, bổ sung chương trình đào tạo cho những ngành, chuyên ngành 2016 - 2017
04Biên soạn đề cương chi tiết23752016 - 2017
04.01 - Biên soạn mới đề cương chi tiết học phần (bậc Cao đẳng, Đại học) 2016 - 2017
04.02 - Biên soạn mới đề cương chi tiết học phần (bậc Cao học) 2016 - 2017
04.03 - Chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần (Cao đẳng, Đại học) 2016 - 2017
05Biên soạn giáo trình, tài liệu học tập69882016 - 2017
05.01 - Biên soạn giáo trình21032016 - 2017
05.02 - Tài liệu học tập bắt buộc dành cho các môn học chưa thể biên soạn giáo trình40092016 - 2017
05.03 - Các tài liệu học tập khác 8762016 - 2017
06Bài công bố tạp chí, hội thảo khoa học223082016 - 2017
06.01 - Bài đăng tạp chí khoa học quốc tế/tham luận hội thảo quốc tế 2016 - 2017
06.02 - Bài đăng tạp chí khoa học trong nước (thuộc danh mục tạp chí theo quy định của HĐ chức danh GSNN) 2016 - 2017
06.03 - Bài đăng tạp chí khoa học trong nước khác, tạp chí khoa học Trường 2016 - 2017
06.04 - Báo cáo khoa học tại hội thảo chuyên ngành (cấp Quốc gia, Bộ hoặc tương đương trở lên) 2016 - 2017
06.05 - Bài đăng kỷ yếu hội thảo cấp Trường 2016 - 2017
06.06 - Bài đăng trên tài liệu hội thảo cấp khoa, bộ môn trực thuộc 2016 - 2017
06.07 - Phản biện bài báo, tạp chí 2016 - 2017
06.08 - Bài báo, tạp chí gửi nhưng chưa được đăng 2016 - 2017
07Tham gia các Hội đồng khoa học98772016 - 2017
07.01 - Hội đồng xét duyệt đề tài cấp Nhà nước 2016 - 2017
07.02 - Hội đồng xét duyệt đề tài cấp Bộ hoặc tương đương 2016 - 2017
07.03 - Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở hoặc tương đương41602016 - 2017
07.04 - Hội đồng xét duyệt đề tài khoa, bộ môn 2016 - 2017
07.05 - Hội đồng nghiệm thu giáo trình, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra 6602016 - 2017
07.06 - Hội đồng nghiệm thu tài liệu học tập bắt buộc (bài giảng)(của Khoa/Bộ môn)42802016 - 2017
07.07 - Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trường7772016 - 2017
07.08 - Sinh hoạt chuyên môn các khoa, bộ môn 2016 - 2017
07.09 - Tham dự Hội thảo, hội nghị khoa học, tập huấn chuyên môn  2016 - 2017
08Tham gia Ban Biên tập Tạp chí, Ban Biên tập Website nhà trường32802016 - 2017
08.01 - Tổng Biên tập Tạp chí khoa học TCKT 2016 - 2017
08.02 - Phó Tổng Biên tập, Thư ký tòa soạn Tạp chí khoa học TCKT 2016 - 2017
08.03 - Biên tập viên Tạp chí khoa học TCKT 2016 - 2017
08.04 - Trưởng ban biên tập Website Trường 2016 - 2017
08.05 - Biên tập viên Website Trường 2016 - 2017
09Hướng dẫn sinh viên NCKH 2016 - 2017
09.01 - Hướng dẫn SV NCKH: Đề tài cấp trường quản lý 2016 - 2017
09.02 - Hướng dẫn SV NCKH: Đề tài cấp Khoa (hoặc tương đương) quản lý 2016 - 2017
09.03 - Hướng dẫn sinh viên viết bài đăng tạp chí KH 2016 - 2017
10Các hoạt động khác1802016 - 2017
10.01 - Phản biện đề án 2016 - 2017
10.02 - Hướng dẫn sv nghiên cứu khoa học 2016 - 2017