CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

IN GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Người đi công tác
Chức vụ
Nơi đến công tác
Công lệnh số
Ngày ký
Nhập ngày theo định dạng dd/mm/yyyy. Có thể bỏ trống ngày ký