CỔNG THÔNG TIN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

IN GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

 

Người đề nghị
Địa chỉ
Số tiền
Bằng chữ
Lý do tạm ứng
Thời hạn thanh toán
Trưởng đơn vị
Ngày ký Định dạng dd/mm/yyyy